• Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Nieuws en Vergaderdata
 • Roddels

  De uitspraak, quote van de maand!

  Nieuws en Meer
  slide2
 • slide3

  Fractie Spreekuur "PvdAHG"

  Donderdag 6 april houdt de PvdA-Hardinxveld-Giessendam weer een fractie spreekuur avond.
  Locatie Leeskamer Gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur . U bent weer van harte welkom!

  Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  In welke kern je ook woont!.

  Info Lees Meer
PvdAHG uw Lokalepartij

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

Balk

29 juni 2017

 

Voorzitter, 

Ondanks dat ik de algemene beschouwingen voor de eerst keer als fractievoorzitter van de PvdA mag doen voelt deze bespreking op verschillende vlakken toch weer een herhaling van zetten. De perspectiefnota zelf mist een aantal cruciale onderdelen, zoals de financiële impact van toetreding tot de Drechtsteden, de hogere kosten van uittreding van Avres die als een zwaard boven ons hoofd hangt en de wetenschap van een gelukkig positieve meicirculaire, die alleen weer niet in dit document verwerkt konden worden.
Helaas zien wij geen financieel stuk in 1 oogopslag, niets over democratische vernieuwing, niets over armoedebeleid, Lees Meer

Balk

29 juni 2017

Jaarstukken 2016

Voorzitter, Vooraf aangeven dat wij zeer dankbaar zijn voor de beantwoording van de vele vragen, maar minder gecharmeerd zijn van een reactie om zelf een aantal jaarrekeningen na te gaan lopen 

Voorzitter, 

Om te beginnen zijn wij onaangenaam verrast. Ik zal u uitleggen waarom. In december krijgen we een bericht dat we over 2016 een + overhouden van 167.000 euro, 4 maanden later is dat maar liefst 2 miljoen... Een verschil van meer dan 1,8 miljoen en een verschil dat de afgelopen drie jaar steeds gekker wordt! Er lijkt een lijn te ontstaan om ervoor te zorgen dat we bij de jaarrekening steeds meer geld overhouden.
En dat zonder een kader van de raad en niet zoals de raad bij de vorige begroting had vastgesteld. Lees Meer
 

Balk

Onderwerp: PvdA - Beantwoording schriftelijke vragen conform artikel 12 RvO inzake de informatieveiligheid en het beschermen van persoonsgegevens. Lees meer

Balk

Wisseling van de wacht bij PvdA

Vanaf vandaag is Eelke Kraaijeveld (35) fractievoorzitter van de PvdA in Hardinxveld-Giessendam. Hij neemt het stokje over van Niek Verkaik (28) die sinds 2012 leiding geeft aan de sociaaldemocraten in de gemeenteraad. Kraaijeveld pakt de uitdaging die het fractievoorzitterschap biedt met beide handen aan:  “Ik ben blij dat we door deze positiewisseling  op volle kracht in kunnen blijven zetten op een duurzamer en socialer Hardinxveld-Giessendam met Niek als mijn rechterhand.”

Verkaik blijft raadslid en bewaakt via het overdragen van het fractievoorzitterschap de balans tussen werk, privé en politiek. Hij wil naast de politieke bezigheden voldoende tijd en ruimte creëren  voor ambities op het werkvlak en voor zijn partner die binnenkort in Nederland komt wonen.

Niek Verkaik kijkt terug op een bijzondere tijd: “Het fractievoorzitterschap is een eervolle positie. Als eerste aanspreekpunt van een politieke partij draag je een grote verantwoordelijkheid. Het is mooi dat de PvdA mij op jonge leeftijd de kans heeft gegeven me als fractievoorzitter in te zetten voor mijn dorp. Het zijn turbulente tijden geweest, waarin fors bezuinigd moest worden, stevig gedebatteerd is over de toetreding tot de Drechtsteden en een nieuwe burgemeester gezocht en gevonden is.”

Balk

Ophogen reserve toetreding Drechtsteden

 

23 februari 2017 

 

Daar zitten we weer. Klaar voor de start van wederom een debat over de kosten die gepaard gaan met de toetreding tot Drechtsteden en de onderbouwing van die kosten. Het college heeft namelijk een actuele kostenraming gemaakt op basis waarvan we de hoogte van de reserve Drechtsteden bepalen.

AVRES

Echter voordat de PvdA het debat wil voeren over de kostenraming willen wij eerst het debat voeren over een mogelijke forse overschrijding van de geraamde kosten.
Lees meer

Balk

Nu de kosten van toetreding Drechtsteden hoger uitvallen wil de PvdAHG graag verwijzen naar onze inbreng van juli 2015. De PvdaHG heeft namelijk voor deze hoge kosten gewaarschuwd. Het huidige College van Tab en SGP, heeft te makkelijk naar de waarschuwingen de PvdAHG geluisterd.

Toekomst HG: Samenwerking in de regio -
Voorstel toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD
)

9 juli 2015

“De afgelopen weken zijn intensief geweest voor ons allemaal. De tijdsdruk, die we onszelf hebben opgelegd, voelde soms als een Spartaans trainingskamp. De PvdA blijft van mening dat deze snelheid echt ten koste gaat van de zorgvuldigheid van dit proces. Het gevoelen dat we met gang de Drechtsteden ingeduwd worden, is dan ook lastig te onderdrukken.”

Met deze woorden opende ik namens onze fractie het debat op 18 december vorig jaar. En hoe bijzonder actueel zijn ze nog steeds [zeker met deze Spartaanse temperaturen]. Het door onszelf uitgestippelde tijdpad knelt, het gaat ten koste van de zorgvuldigheid van het doen van onderzoek, maar ook ten koste van het onderbouwen en beoordelen van voorliggend voorstel om toe te treden tot de Drechteden. Waarom dan toch die snelheid? Lees Meer

Balk

We hebben weer nieuws

Geachte college van B&W,

 Op 30 november kwam het bericht naar buiten dat bij de verbonden partij - SVHW - een mogelijk datalek is geconstateerd na diefstal van een laptop. Voor de PvdA-fractie gaf dat aanleiding tot bespreking van de informatieveiligheid en het beschermen van persoonsgegevens in het algemeen. Graag horen wij van het college welke maatregelen binnen de gemeente HG zijn genomen om digitaal opgeslagen persoonsgegevens te beschermen en risico's daaromtrent te reduceren. Bron: http://www.hardinxveld-giessendam.nl/inwoners/nieuws_41486/item/mogelijk-lek-persoonsgegevens_54079.html

 1. Is het thema informatieveiligheid en bescherming persoonsgegevens een aandachstpunt van het college? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet?
 2. Is de beveiliging van de gemeentelijke digitale systemen en archieven al eens getest? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
 3. Worden de medewerkers van de gemeente getraind op het gebied van informatieveiligheid, privacy, dataphishing, enzovoort?
 4. Heeft de gemeente HG al eens melding van een incident gemaakt bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) of aangifte van een datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (conform de Wet bescherming Persoonsgegevens)?
 5. Is het college het met de PvdA-fractie eens dat het goed zou zijn om bijvoorbeeld via de Ontmoeting de gemeenteraad nader op de hoogte te stellen van de thema's 'bescherming persoonsgegevens' en informatieveiligheid?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. Fijne feestdagen voor nu!

Vriendelijke groet, namens de PvdA-fractie, Niek Verkaik Fraktievoorzitter

Balk

Debat 22 december

Belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven

 

 Na jarenlang bepleiten om een aantal leges te verlagen zijn we blij dat in ieder geval de leges voor de horeca en huwelijken niet omhoog zijn gegaan. Wel blijven wij ervoor pleiten om deze verder te verlagen. De horeca heeft het nog steeds moeilijk en ook het huidige tarief voor een huwelijk is niet dusdanig dat je hier vrolijk van wordt (500 euro voor vrijdag en 800 euro voor zaterdag). Je laat kostendekkendheid nu eigenlijk los. Graag verneemt onze fractie of de tijd rijp is om deze tarieven te verlagen. Ook bijvoorbeeld tbv de omgevingsvergunning. zerk

Ten behoeve van begraven zijn wij blij dat drie tarieven substantieel worden verlaagd, omdat is gebleken dat de kostprijs toch lager lag. Deze liggen al een tijdje onder het vergrootglas en blijkt toch wat lager te kunnen... dat geeft wel vraagtekens. Wij roepen het college dan ook op om steeds kritisch naar de kostprijzen te blijven kijken. En krijgen mensen die dit te veel hebben betaald nu hun geld voor een deel terug?  Met het verlagen van het tarief voor evenementen hoopt de PvdA fractie dat er nog meer swung in het dorp mag komen! 

Met de precarioverhoging om de maatregelen van het wateroverlast te kunnen betalen heeft ook onze fractie met open ogen en in overtuiging gesteund. De beloofde compensatie door het college valt nu alleen wel wat tegen, slechts 25% deze hogere kosten worden gecompenseerd, wat betekent dat alle huur en koophuishoudens een tientje per jaar moeten bijlappen. Onze fractie wil dan ook voorstellen dat deze tijdelijke verhoging per 2018 verder wordt gecompenseerd en vragen dan ook aan de andere fracties hierin mee zouden kunnen gaan? Te meer omdat het Rijk hier mogelijk ook nog een stokje voor gaat steken. Daarnaast vinden wij een compensatie van 25% wel wat mager, voor ons was het beeld dat dit hoger zou liggen.
Balk

7 november 2016

Inbreng PvdA Begroting 2017

Om te beginnen wil ik namens onze fractie het college en het ambtelijk apparaat danken voor het aanbieden van de Begroting en het beantwoorden van de vooraf gestelde vragen.

Tegelijkertijd willen we het college een verzoek te doen voor het volgende begrotingsjaar. Onze fractie heeft namelijk de nadrukkelijke wens om naar een voorbeeld van vele gemeenten onze begroting te voorzien van een visualisatie: oftewel de begroting in een oogopslag. Lees Meer

29 september 2016

Belastingverhoging voor gastoudersbureau, peuter-, kinderopvang en gastouders

 

Het is gelukt om de coalitie van Tab en SGP te overtuigen! Het voorstel werd niet teruggenomen. Wel hebben we het compromis weten te bereiken om de belasting terug te dringen naar 250 en 150 euro en na twee jaar goed te evalueren. Dit betekent een daling van deze belasting met 70%!!   Lees Meer.

29 september 2016

Reactie op vragen PvdAHG door College

 

PFOAOp 6 juni 2016 ontvingen wij via de griffie uw schriftelijke vragen over de uitstoot van PFOA door Dupont/Chemours uit Dordrecht. Lees  meer

19 september 2016

Inbreng PvdA Reserve toetreding Drechtsteden

 

Het college stelt ons voor een reserve te vormen om de kosten van de toetreding tot Drechtsteden uit te dekken. Een reserve van EUR 2,9 miljoen die gebaseerd is op een ‘actuele’ kostenraming (inmiddels van mei 2016). In het raadsvoorstel is te lezen dat daarmee binnen de maximale bandbreedte van het raadsbesluit van juli vorig jaar is gebleven. Maar is dat wel zo? Lees  meer

PvdAHG

Waar staan we voor!

Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen in een socialer Hardinxveld-Giessendam. PvdAHG sterk en Sociaal Voor de vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid staat een aantal beginselen voorop: Eerlijk delen. Hét kenmerk van de PvdAHG is dat wij altijd hebben gestreefd dat iedereen in de samenleving kan participeren. Ongeacht wie of wat je ook bent, iedereen telt mee. Gelijke kansen voor iedereen. De PvdAHG vindt dat alle mensen kansen moeten grijpen, maar ze ook moeten krijgen. Niet iedereen heeft het goed of gemakkelijk, zodat studeren, het kopen van een woning of de zorg voor kinderen een vanzelfsprekendheid is.

Betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn daarom van groot belang. Wonen, werken, zorgen en samenleven zijn basisvoorzieningen voor iedereen. Dat vraagt om solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen hogere en lagere inkomens. De sterkste schouders moeten ook de zwaarste lasten dragen. Goed fatsoen. De PvdAHG staat voor de goede omgangsvormen en fatsoen. Mensen moeten aangesproken worden op fout en crimineel gedrag. De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

Dit alles houdt ons dorp sterk en sociaal. Juist in een tijd van grote financiële en economische onzekerheid moeten we op elkaar kunnen rekenen. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. De PvdAHG heeft door de jaren heen bewezen daar garant voor te staan. We zijn koersvast en u kunt op ons rekenen.

Wat heeft de PvdAHG,

de laatste jaren bereikt.

PROGRESSBAR 1
 Sporthal Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 2
Nieuwbouw (Oranjewijk) Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 3
Begrafenis kosten omlaag
PROGRESSBAR 4
Wateroverlast op de agenda.
PROGRESSBAR 5
Samenwerking in de Regio.
mailto:pvdahg@gmail.com

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt,  De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan!

21 september 2016

Reactie op vragen PvdAHG door College

PFOAOp 6 juni 2016 ontvingen wij via de griffie uw schriftelijke vragen over de uitstoot van PFOA door Dupont/Chemours uit Dordrecht. Lees  meer

2 oktober 2016

Voorstel Maatschappelijke Agenda (MAG)

·      De PvdA ziet positieve punten in de wijze waarop de doelgroepen benaderd zijn. Via mindmapping, ‘Koffie Met’s’ en zelfs een filmpje is op een vernieuwende wijze informatie gedeeld en opgehaald. Echter vanwege het ontbreken van een Ontmoeting hebben we helaas geen volledig beeld van de opinie van verenigingen en instellingen. Lees Meer

14 september 2016

Geheim, geheim, geheim

SlotWeet u het nog? Vijf maanden geleden vroegen wij u om te helpen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Waar moet de beste man of vrouw aan voldoen? Zowel online als op de markt gaf u punten mee aan de vertrouwenscommissie: de zes fractievoorzitters in de raad.  Lees Meer 

29 september 2016

Belastingverhoging voor gastoudersbureau, peuter-, kinderopvang en gastouders

 

Het is gelukt om de coalitie van Tab en SGP te overtuigen! Het voorstel werd niet teruggenomen. Wel hebben we het compromis weten te bereiken om de belasting terug te dringen naar 250 en 150 euro en na twee jaar goed te evalueren. Dit betekent een daling van deze belasting met 70%!!   Lees Meer.

 

Politieke Partijen

Gemeente Hardinxveld-Giessendam!

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt, 

De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

COUNTER 1

Vragen van inwoners beantwoord 

COUNTER 2

Amandementen

COUNTER 3

steeds moeten uitleggen, dat het huidige college er voor zichzelf zit.

COUNTER 4

Vragen aan het Collge

Voor elkaar, Met elkaar, Oog voor elkaar

Top